Synkekum overvann

By in
No comments

En drøy halvmeter oppe i kummen går det ut rør, over veien, inn til en synkekum på min gårdsplass. På denne måten vil det meste av vann . Jørgen Ulven Berg, Engerjordet 15 13Blommenholm. HVORDAN HÅNDTERE OVERVANN PÅ EGEN EIENDOM. Overvann er et samlebegrep for regnvann og smeltevann. Overvannet må tas hånd om slik at ikke . Størrelse på steinsatt magasin pr synkekum.

Avløpsvann: fellesbetegnelse for drensvann, overvann og spillvann. Ved synkekum for overflateavrenning fra “Main Rampa (K57) bør det settes ned en. Main ramp”-området (Kpå kartbilag 2).

Det er særlig ved konsentrert infiltrasjon av glykol-holdig overvann i lokal synkekum at nedbrytningskapasiteten i umettet sone vil overskrides slik at ytterligere . Det må settes ned en synkekum for overvann. Nytt bygg skal fremstå mest mulig lik eksisterende bygningsmasse . Avløp fortrinnsvis til offentlig overvann. Dersom dette ikke finnes legges avløp til dimensjonert synkebrønn.