Plog snl

By in
No comments

Plog, redskap til jordarbeiding (se pløying). I motsetning til arden, som er symmetrisk til to sider, er plogen usymmetrisk. Ar jordbruksredskap, gammelt plogredskap som i motsetning til den moderne plogen mangler veltefjøl og bare løser og smuldrer jorden uten .

Pløying, det å arbeide jorden med plog, som regel den første jordarbeiding etter at avlingen er høstet (vår- eller høstpløying). Fugletrekk, det at et stort antall fugler forflytter seg, trekker, fra ett område til et annet i sammenheng med bestemte årstider. En eller flere tinder montert på en plog for å løsne jorden under pløyedybde. Kraftig, harvlignende nybrottsredskap med to .

Undernebbet rager langt frem foran overnebbet og går som en plog i vannskorpen når de flyr langs overflaten. Nydyrking, det å gjøre om udyrket mark til åker, eng eller kulturbeite, eller å gjøre naturlig jordsmonn om til kulturjord. Produksjon i Norge (Klepp, ploger), Danmark, Italia, Nederlan Tysklan Frankrike og Australia.

Ved ploggangen skulle jorden vekkes til fornyet liv; askeonsdag spente man nakne jomfruer for en plog. Man foranstaltet en symbolsk kamp . I skolens smie laget han sin første plog etter et skotsk mønster. Vårt ord for port henger sammen med verbet portare og det å bære plogen over steder hvor man kunne krysse pomerium.

Vending og i noen grad blanding skjer med plogen. Pløying er den eneste form for jordarbeiding som gir stor og varig øking av porevolumet, . Kverneland Gruppen er en av verdens største produsenter av landbruksmaskiner og -redskaper, bl. Falkensten er også kjent for Falkenstenplogen, en effektiv plog som ble utviklet på herregården og som pløyde dypere og bedre enn tidligere . Kommunevåpenet (godkjent 1986) har en gull plog mot en rød bakgrunn, og symboliserer jordbruket i kommunen.

Plovpenning, fordi han han la på skatt på hver eneste plog i riket. To derive the step corresponding .